NBBK Private kwalitetisborging

NBBK Externe plantoetsing

NBBK Bouwbesluittoets

Uw kwaliteitsborger

Een kwaliteitsborger treedt in de plaats van het bevoegd gezag. NBBK als kwaliteitsborger is dan verantwoordelijk voor de toetsing en toezicht welke gesteld worden uit het Bouwbesluit 2012.

De aannemer c.q. bouwer is er primair verantwoordelijk voor dat wordt gebouwd volgens de tekeningen en bijbehorende adviesrapporten. Hoe beter de bouwer inzichtelijk maakt en vastlegt dat ontwerp- en uitvoering conform Bouwbesluit 2012 worden gerealiseerd, des te effectiever dat de kwaliteitsborger zijn werk kan doen. Onderaannemers en leveranciers kunnen de bouwer helpen door voor hun producten bewijslast aan te leveren dat wordt voldaan aan de gestelde eisen en door hierop garanties te verstrekken.

De architecten en adviseurs leveren de inhoudelijke kennis om er samen met de bouwer voor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan Bouwbesluit 2012. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de bewijslast en dossiervorming waaruit blijkt dat ook daadwerkelijk wordt voldaan. Dat heeft gevolgen voor de wijze van advisering. Adviezen moeten integraal zijn en worden afgestemd op het ontwerp.

Voor de gemeente en uitvoeringsdiensten vervalt grotendeels de technisch-inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluit en komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger.

Zij toetsen in het voorgenomen stelsel niet langer aan bouwtechnische voorschriften en zij houden geen toezicht meer op het bouwen tijdens de bouw wat betreft de naleving van die voorschriften. In plaats daarvan toetsen zij of toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging worden toegepast die geschikt zijn voor de risicoklasse van het bouwwerk en of de gekozen kwaliteitsborger gerechtigd is om het instrument toe te passen. Voor het behandelen van vergunningaanvragen zijn dus minder ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond nodig zijn. Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid.

Het borgingsproces

 • Verkenningsfase
 • Contractfase
 • Risico analyse
 • Toetsing (as built dossier)
 • Toezicht (as built dossier)
 • Oplevering
 • Certificaat

Het instrument

De BRL 5019 heeft betrekking op het borgen van het voldoen van een (te bouwen) bouwwerk aan Bouwbesluit 2012 door middel van beoordeling van een bouwplan en toezicht op de bouw.

Het team

Om elk project in goede banen te begeleiden en het garanderen van de beoogde kwaliteit wordt er voor elk project een specifiek team van socialisten samengesteld:

 • Een (proces) coördinator
 • Een bouwkundige
 • Een constructeur
 • Een brandveiligheid specialist
 • Een bouwtechnicus
 • Een toezichthouder
Sluit Menu